Kajian Tentang Shahnon Ahmad

KAJIAN TENTANG SHAHNON AHMAD

LATIHAN ILMIAH

Mohd. Yusof Hasan, Shahnon Ahmad. Novels of the Troubled Years 1965-1978. Tesis Doktor Falsafah, Australian National University, Australia. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Daud Haji Hamzah. Perwatakan di dalam Novel-Novel Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1968.

Mohd. Yusof Hasan. Novel-Novel Shahnon Ahmad: Dari Sudut Ekstrinsik. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1969.

Tan Chin Kwang. Latar Belakang Intelektual Penulis-Penulis Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua (1946 – 1970). Kuala Lumpur: Tesis Sarjana Sastera, Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1971.

Abd. Wahab Haji Ali. Imej Manusia dalam Sastera: Satu Kajian Perwatakan dalam Beberapa Buah Novel Melayu Tahun-tahun 60an. Kuala Lumpur: Tesis Sarjana Sastera, Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1973.

Ramli Mat. Cerpen-cerpen Shahnon Ahmad: Satu Kajian. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah, Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1974.

Raja Utih Raziah Raja Abdul Rashid. Loghat Daerah dalam Novel Shahnon Ahmad: Loghat Peranakan ke atas Struktur dan Fungsi. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah, Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1975.

Abdullah Tahir. Cerpen-cerpen dalam Majalah Dewan Bahasa (1957-1973): Satu Analisis Mengenal Tema dan Struktur. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1975.

Mohd. Shukur Shariff. Novel-novel Shahnon Ahmad tahun 1962an: Satu Kajian. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah, Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1975.

Mohd. Yusof Hasan. Bahasa Daerah dalam Karya-karya Shahnon Ahmad. Pulau Pinang: Tesis Sarjana Sastera Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1975/1976.

Mohd. Zapor Zainoldin. Satu Analisa Terhadap Novel Srengenge Karya Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah, Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1977.

Rashid Abdullah. Kegiatan dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Kedah Selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1980. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1980/1981.

Ungku Maimunah Mohd Tahir. Antara Kampung dan Kota: Rural Bias in the Novels of Shahnon Ahmad. Tesis Doktor Falsafah, Australian National University, Canberra, Australia, 1984.

Sohaimi Abd. Aziz. Mobiliti Sosial Perspektif Barat dan Islam dalam Novel-novel Terpilih Shahnon Ahmad. Pulau Pinang: Latihan Ilmiah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1990/1991.

Muhammad Helmi Muhammad. Cerita Pendek Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996.

Ooi Eng Lye. Novel-novel Mutakhir Shahnon Ahmad (1980an-1990an): Satu Kajian Perhubungan Gender. Pulau Pinang: Tesis Sarjana Sastera, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1996.

Nordin Mohammad. Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Novel-novel Pilihan Shahnon Ahmad. Bangi: Tesis Sarjana Pendidikan, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997.

Mohd. Faizal bin Musa (Faizal Tehrani). Politik dan Kepimpinan dalam Karya-karya Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1998.

Talib Samat. Strategi Naratif dalam Fiksyen Shahnon Ahmad. Pulau Pinang: Tesis Doktor Falsafah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1999.

Ros Zakaria. Martabat Nafsu dalam Novel-novel Shahnon Ahmad. Bangi: Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Pusat Pengajian Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.

Norsimah Mat Awal. Analisis Struktur Dalaman dan Peluasan Makna Kata Adjektif dari Perspektif Semantik Kognitif: Terjemahan Karya Shahnon Ahmad. Bangi: Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003.

Muhamad Fauzi Ismail. Sinisme dalam Naratif: Suatu Analisis Kritikan Politik dalam Novel Shahnon Ahmad. Pulau Pinang: Tesis Sarjana, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2004.

Abd Wahab Sulaiman. The Truth Beneath the Mask: Exploring Juvenalian Satire in Shahnon Ahmad’s Shit. Bangi: Tesis Sarjana, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Ahmad Redzaudin Ghazali. Permasalahan Sosial dalam Novel-novel Terpilih Najib Mahfuz dan Sahnon Ahmad: Satu Kajian Perbandingan by Ahmad Redzaudin bin Ghazali. Bangi: Tesis Master, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Roslan Chin. Memahami Kematian dalam Novel-novel Terpilih Shahnon Ahmad Melalui Kod Budaya dan Simbolik: Satu Kajian Semiotik/oleh Roslan. Pulau Pinang: Tesis Sarjana, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2005.

Azhar Mohd. Ali. Pemikiran Politik dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Novel Terpilih Shahnon Ahmad dan Puti Wijaya: Satu Kajian Bandingan/Azhar Mohd. Ali. Pulau Pinang: Tesis Doktor Falsafah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2010.

MONOGRAF/BUKU

Safian Hussien, Mohd. Thani, Ahmad Kamal Abdullah. Tanggapan: Pembicaraan Karya-karya Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.

Abdullah Tahir. Proses Penciptaan Novel Ishak Haji Muhamad, A. Samad Said, Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Mohd. Yusof Hasan. Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
.
Sohaimi Abdul Aziz, Mobiliti Sosial Perspektif Barat dan Islam dalam Novel-novel Terpilih Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusof Hasan. Koleksi Terpilih Shahnon Ahmad-Edisi Khas Sasterawan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012.

NOVEL

Terdedah. Melaka: Toko Buku Abbas Bandong, 1967.

Menteri. Alor Setar: Dinas Penerbitan Pustaka Sekolah, 1967.

Protes. Melaka: Toko Buku Abbas Bandung, 1967.

Ranjau Sepanjang Jalan. Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu, 1968.

Perdana. Singapura : Pustaka Nasional, 1969.

Rentong. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru Sdn. Bhd., 1971.

No Harvest But A Thorn. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972.

Srengenge. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973.

Ranjau Sepanjang Jalan. Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu, 1974.

Sampah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

Kemelut. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1977.

Seluang Menodak Baung. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1978.

Rope of Ash (Rentong). Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.

Menteri. Petaling Jaya: Pustaka Budaya Agency Sdn. Bhd., 1980.

Ibara No Michi. Tokyo: Imura Bunka Jigyosha, 1981.

Ranjau Sepanjang Jalan. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1983.

Rentong. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1983.

Protes. Pulau Pinang: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1984.

Al-syiqaq. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1985.

Yu Jin = Rentong. Muar: Peng You Chu Ban She, 1985.

Tok Guru. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1988.

Tunggul-tunggul Gerigis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.

Sutan Baginda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Ranjau Sepanjang Jalan. Tokyo: Juji Imura, 1990.

Menteri. Shah Alam: Marwilis Publisher and Distributors, 1991.

Patriarch. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Rentong. Petaling Jaya: Tempo Publishing (M) Sdn. Bhd., 1991.

Ummi & Abang Syeikhul. Pulau Pinang: Yusran, 1992.

Stumps. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Ibu Adalah Pentafsir dan Sungai (dua buah novella). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995.

Tivi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Ummi & Abang Syeikhul. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995.

Sungai. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995.

Igauan dan Cerita-cerita Lain. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1996.

Pokok. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1996.

Dongeng Hujan dan Kuda. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1996.

Ranjau Sepanjang Jalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1997.

Seluang Menodak Baung. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1998.

Shit. Kota Bharu: Pustaka Reka, 1999.

Nurul Anak Papaku. Kuala Lumpur: Penerbit Jiwa Merdeka, 1999.

Para Ruhi. Kota Bharu: Pustaka Reka, 2000.

Muntah. Kota Bharu: Pustaka Reka, 2000.

Lamunan Puitis: Sebuah Trilogi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Ranjang Sepanjang Jalan. Petaling Jaya: Alaf 21 Sdn. Bhd., 2006.

Mahabbah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

Kami Masih Ingat Lagi. Pulau Pinang: Goal Intelligent Publication, 2008.

Durian Hujung Julai. Pulau Pinang: Goal Intelligent Publication, 2008.

Revolusi yang Ditangguhkan. Petaling Jaya: Alaf 21 Sdn. Bhd., 2009.

Srengenge. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2010.

Stumps. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2010.

Sutan Baginda. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

The Minister. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2010.

La Gente Del Arrozal. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2011.

Mahabbah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011.

CERPEN

Setanggi: Antologi Cherita Pendek Dunia. [t.t] : Pustaka Rumaja, 1960.

Anjing-anjing. Kuala Lumpur: Jambatanmas, 1964.

Perajurit Yang Pulang dan Lain-lain Cherita. Melaka: Toko Buku Abbas Bandung, 1964.

Debu Merah. Melaka: Toko Buku Abbas Bandung, 1965.

Selesai Sudah. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia), 1977.

Debu Merah. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1980.

The Third Notch and Other Stories. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia), 1980.

Seketul Hati Seorang Pemimpin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Hujan Emas di Negeri Orang. Shah Alam: Marwilis Publisher and Distributors, 1995.

Debu Merah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Maha-maha. Gombak: Pustaka Jiwa Merdeka, 1999.

Anjing. Kedah: Pustaka Anak Sik, 2001.

Tonil Purbawara: Kumpulan Cerpen Pilihan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Dongeng Hujan dan Kuda dan Lain-lain Cerita. Pulau Pinang: Goal Intelligent Publication, 2008.

PUISI

Bunga Merah: Sajak-sajak 1955-1964. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977.

Nostalgia (sempena Perayaan Ulang Tahun USM ke-25). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1994.

DRAMA

Si Anak Rempang Karam di Kota. Alor Star: Pustaka Maha, 1968.

KAJIAN

Penglibatan Dalam Puisi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1978.

Gubahan Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.

Kesusasteraan dan Etika Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1981.

Sastera sebagai Seismograf Kehidupan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Kesasterawanan: Kepolitikan, Kealaman, Kedirian, Kemanusiaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Literature As a Seismograph of Life. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Sastera: Pengalaman, Ilmu, Imaginasi dan Kitarannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Corat-coret Berkelongsong. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995.

Pongang Sastera – Gema Karya Kreatif dan Kesannya Terhadap Khalayak. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995.

Koleksi Terpilih Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Fiksyen Amerika Latin Kontemporari dan Hubungannya dengan Fiksyen Melayu Kontemporari. [t.p.], 1999.

Weltanschauung: Suatu Perjalanan Kreatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

AUTOBIOGRAFI

Detik-detik Diri di Daerah Daif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Setitis Embun Semarak Api. Shah Alam: Alaf 21 Sdn. Bhd., 2006.

Perjalananku Sejauh Ini: Sebuah Autobiografi. Pulau Pinang: Pustaka Shahnon Ahmad,
2006.

Kembara Seorang Hamba. Shah Alam: Karya Bestari, 2010.

ANTOLOGI BERSAMA

Angin Retak: Cerpen Pilihan Enam Orang Pengarang. Melaka: Toko Buku Abbas, Bandung, 1960.

Dua Zaman: Antologi Cerpen Pilihan 1947 – 1962. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1963.

Perajurit Yang Pulang dan Lain2 Cherita (Shahnon, Nora, Ajikik). Melaka: Penerbitan Abbas, Bandung, 1964.

Konflik (Shahnon, Nirwan Ananda). [t.p.]: Penerbit Pustaka Islam, 1967.

Suara Semusim: Antologi Karya Hadiah Sastra 1972. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.
Dalam Perjalanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975.

Pemenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975.

Jejak Langkah (Penyelenggara Abdullah Hussain, Ismail Ahmad). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975.

Koleksi Cerpen-cerpen Malaysia (Penyelenggara Syed Zulfida). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1977.

Cerpen-cerpen ASEAN (Penyelenggara Abdullah Hussain). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978.

Dongeng Merdeka (Penyelenggara Othman Puteh, Ramli Isin). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1985.

Angin Pulau (Penyelenggara Mana Sikana). Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1985.

Titisan Indah di Bumi Melaka (Penyelenggara Hashim Awang). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1985.

Alun Menggulung Perlahan (Penyelenggara Othman Puteh). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1986.

Takah Demi Takah (Penyelenggara Mohd. Yusof Hassan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Angin dari Gunung: Kumpulan Cerpen (Penyelenggara Abdullah Tahir). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.

Istana Cinta Ayah: Antologi Cerpen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

UMUM

Soal Jawab Sastera: Patah Tumboh, Puisi Melayu, Bunga Rampai Melayu Kuno. Alor Star: Dinas Penerbitan Pustaka Sekolah, 1967.

Panduan Menghadapi Kertas Peperiksaan Bahasa Melayu untok Bahasa Melayu II (LCE/SRP), Bahasa Melayu I (QT/UK). Alor Star: Pustaka Sekolah, 1969.

ZioDir (sebuah komedi politik dan karikatur). Pulau Pinang: Goal Intelligent Publication, 2008.

Kajian Tentang Shahnon Ahmad – 18.9.2012

SUMBER: DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: